Startsida  |  Om oss  |  Inriktning  |  kontakt

Inriktning

Personskador
En personskada kan uppkomma i samband med en trafikolycka. Därigenom kan en människas hela livssituation förändras på ett ögonblick. Samtliga personer som färdas i en och samma bil äger rätt till ersättning ur bilens trafikförsäkring. Ersättningen bestäms enligt Trafikskadelagen, som bygger på skadeståndsrättsliga regler och principer.

För den som drabbas av bestående skadebesvär skall alltid den medicinska invaliditetsgraden fastställas. Den siffran bestämmer ersättningen för själva kroppsskadan. Det är av största betydelse att graderingen är korrekt. I allt för många fall har de medicinska rådgivare, som försäkringsbolagen anlitar, bedömt invaliditeten på ett knapphändigt medicinskt underlag.

Om personskadan är så omfattande att den påverkar arbetsförmågan äger den skadade rätt till ersättning för inkomstförlust. Medför skadan sjukersättning (förtidspension) kan den skadade ha rätt till livränta trän försäkringsbolaget fram till 65 år samt en reducerad livränta livet ut.


INRIKTNING 
Advokatfirman Thomas Hall AB | Skolgatan 33 A – 671 31 Arvika | Tfn: 0570-190 91 | E-post: info@advokatfirmanhall.com
För det fall personskadan har inträffat på väg till eller från arbetet, föreligger ett s k färdolycksfall. Vid bestående arbetsoförmåga till följd härav, äger den skadade rätt till arbetsskadelivränta från staten upp till en viss nivå. Överskjutande inkomst­förlust kan yrkas av försäkringsbolaget.

Vanligt förekommande är s k sambandsfrågor. Med det menas att försäkringsbolaget ifrågasätter att bestående personskada över huvud taget har uppkommit eller att den i vart fall inte har medfört någon arbetsoförmåga.

Personskador kan även uppkomma genom andra olycksfall, som t ex att någon ramlar och bryter ett ben under en skogspromenad. Om den skadade omfattas av olycksfallsförsäkring, ersätts skadan inom ramen för försäkringsavtalet och inte enligt skadeståndsrättsliga grunder. Även här är det av största vikt att den medicinska invaliditetsgraden blir korrekt utredd.

Det är sålunda många frågeställningar som den skadelidande har att ta ställning till och det är advokatens uppgift att vägleda sin klient genom skaderegleringen. I de allra flesta fall betalar försäkringsbolaget för advokatens arbete så snart skaderegleringen sker enligt Trafikskadelagen. Denna möjlighet till betalda advokatkostnader bygger på ett särskilt villkor i trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen innehåller även möjlighet till rättsskydd i vissa situationer. Rättsskydd finns också i hemförsäkringen.

Advokaten upplyser alltid om kostnaderna vid första kontakten med klienten.

Det kan framhållas, att jag har biträtt ett stort antal klienter som har drabbats av nackskada efter s k whiplashvåld.


Övriga ärenden
Jag handlägger även patientskadeärenden, arbetsskadeärenden och s k överfallsskador (skador som har uppkommit efter t ex misshandel, rån, våldtäkt) samt ärenden som regleras med stöd av ansvarighetsförsäkring.

Dessutom åtar jag mig i mån av tid familjerättsliga ärenden, såsom upprättande av testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och liknande samt i begränsad omfattning försäljning av fast egendom.